108health.com : สุขภาพ ผู้หญิง การลดน้ำหนัก อาหารเพื่อสุขภาพ แฟชั่น ครอบครัว ท่องเที่ยว
  สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ  
 
คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ ฟังวิทยุ ฟังวิทยุ โปรโมชั่นแนะนำ โปรโมชั่นแนะนำ Blog Blog gallery gallery เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา
     nana dot หน้าแรก » บ้านและสวน » ชีวิตในบ้าน » ชีวิตในบ้าน...เริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัว
         ชีวิตในบ้าน
   

ชีวิตในบ้าน...เริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัว

โดย : ธัญจิรา
บ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญของมนุษย์ ถ้าสมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านอย่างสงบสุขมีความเข้าใจกันรวมทั้งมีความรักความเมตตา ช่วยกันทำงานบ้าน ถ้อยทีถ้อยอาศัยบ้านก็จะน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ...
         บ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญของมนุษย์ ถ้าสมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านอย่างสงบสุขมีความเข้าใจกันรวมทั้งมีความรักความเมตตา ช่วยกันทำงานบ้าน ถ้อยทีถ้อยอาศัยบ้านก็จะน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ...
1.ครอบครัว เป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคม ประกอบด้วย2คนขึ้นไป จะมีหัวหน้าครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นพ่อ มารดาหรือญาติผ้ใหญ่ 2.ทรัพยากรครอบครัว คือ สิ่งที่ครอบครัวจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำรงชีวิต ได้แก่ ทรัพยากรในตัวบุคคล เช่นแรงงาน เวลา ความรู้ความสามารถ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่ใช่บุคคลเช่นเงิน อาหาร เครื่องแต่งกาย ครอบครัวไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปลืมความเป็นไทย นิยมตะวันตกโดยถือความโก๋ ลืมความเป็นไทยไปจนหมด 1.1 ลักษณะและรูปแบบของความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย 1.1.1 อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ โดยอยู่บ้านเดี่ยวในบริเวณติดๆกัน แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปครอบครัวมีขนาดเล็กลงเนื่องจากแยกกันอยู่ตามหน้าที่แต่ยังมีความรักความผูกพันให้กันและกัน 1.1.2 บิดา มารดา จะเป็นใหญ่มีอำนาจเหนื่อเด็ก เด็นในเมืองจะมีเสรีภาพมากกว่าเด็กในชนบท 1.1.3 ฐานะในสังคมเหลื่อมล้ำกัน มีสูง กลาง ต่ำ ทำให้การส่งไปศึกษาเล่าเรียนในแต่ละฐานะต่างกัน 1.1.4 การทำกิจกรรมหรือสันทนาการระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชายยังแยกกัน แต่ในเมืองที่เด็กได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเด็กหญิงจึงมีเสรีภาพมากจนลืมรักนวลสงวนตัว 1.1.5ในสังคมไทย ไม่นิยมให้เด้กวัยรุ่นออกงานโดยอิสระ 1.1.6 การอบรมสั่งสอน เน้นให้มีความเคารพผู้อาสวุโส 1.1.7 แสดงความเคารพด้วยการไหว้ เป็นวัฒนธรรมไทยซึ่งควรรักษา 1.2 ลักษณะและรูปแบบความเป็นอยู่ของครอบตครัวประเทศตะวันตก 1.2.1 อยู่เป็นครอบครัวเล้ก หากสมรสแล้วจะแยกออกไปมารวมกันในเทศการพิเศษ 1.2.2 พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบประชขาธิปไตย ส่งเสริมให้กล้าแสดงออก พึ่งตนเอง 1.2.3 มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างทัดเทียมกัน เด็กรู้จักหารายได้เพิ่มเติมระหว่างเรียน 1.2.4 การทำกิจกรรม หรือสันทนาการไม่มีการแบ่งเด้กชายเด็กหญิงมีเสรีพอกัน 1.2.5 เด็กวัยรุ่นมีเสรีภาพในการออกสังคมมีเพื่อนต่างเพศ 1.2.6 มีเสรีภาพในการแสดงความคิด กล้าแสดงออก 1.2.7 การเคารพกันใช้การจับมือ แสดงความรักกันเปิดเผย เช่น กอดจูบ อย่างไม่อาย ครอบครัวไม่ว่าจะไทยหรือตะวันตกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจที่ดีต่อกัน 1.3การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 1.3.1สมาชิกทุกคนควรปฏิบัติตนตามหน้าที่ให้ดีที่สุด 1.3.2 สมาชขิกทุกคนควรช่วยกันสร้างโอกาส จัดหาเวลาพบปะทำกิจกรรมทำให้เกิดความรัก 1.3.3 สมาชิกทุกคนควรมีส่วนรับรู้เรื่องราวต่างๆ 1.3.4 สมาชิกต่อรู้จักรักตัวเองพอๆกับรักคนอื่น ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้ฟังและพูดที่ดี 1.3.5 มีการประชุมแบ่งงานกัน โดยมอบหมายให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ 1.3.6 เคารพสมาชิกอาวุโส อ่อนน้อมถ่อมตน 1.3.8 สมาชิกทุกคนควรปฏิบัติกันอย่างเป็นมิตร 1.3.9 สมาชิกทุกคนพยายามแสดงความรักในโอกาสพิเศษต่างๆ 1.4 บรรยากาศและความเป็นอยู่ของครอบครัว 1.4.1 ครอบครัวแบบอัตตาธิปไตย ครอบครัวแบบนี้ลูกหลาย มักขาดความใกล้ชิดกับพ่อแม่ ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเพราะทำตามคำสั่งพ่อแม่ตลอด 1.4.2 ครอบครัวแบบประชาธิปไตย พ่อแม่มีความรัก เข้าใจกันช่วยนอบรมลูกและให้เสรีภาพลูกในการคิด ลูกจะเป็นคนมีเหตุผล กล้าคิดกล้าทำ 1.4.3 ครอบครัวแบบตามใจกัน ครอบครัวแบบนี้ไม่ค่อยสนใจลูก ลูกจะทำอะไรก็ได้ ทำให้ลูกหลานขาดความรับผิดชอบ มองโลกในแง่ร้ายไม่ไว้ใจใครคิดว่าสิ่งที่ตนทำถูกแล้ว 1.5 บทบาทหน้าที่ของครอบครัว 1.5.1 ส่งเสริมความเจริญเติบโตของสมาชิกในครอบครัว ควรมีการให้เสรีภาพแก่กัน 1.5.2ส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว ความใกล้ชิดจะช่วยให้สมาชิกสนิทสนมกัน 1.5.3ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบและเสรีภาพส่วนบุคคล และต้องรู้จักว่าจะใช้เมื่อไร และไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 15.4 ส่งเสริมให้มีทักษะขั้นพื้นฐาน รู้จักการทำมาหากินของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โยเด็กควรจะรับรู้เกี่ยวกับการค้าของพ่อแม่ ทำให้รู้จักการวางแผนในการใช้เงิน ควรส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ทักษะที่ถูฏ๖ฮ. 1.5.5 ส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม รักตัวเองรักผู้อื่น สันติสุขก็จะเกิดขึ้น 1.5.6 ส่งเสริมลูกหลานให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิคและ สติปัญญาดีเด็กจะมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดริเริ่ม 2.บ้าน ในปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกมีบทบาทใสงคมไทยมากโดยเฉพาะในเมืองของคนมีฐานะดี แตกกต่างกับชนบทที่ยังรักษษรูปแบบเดิม บ้านไม่ว่าจะในเมืองหรือชนบท จะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้ 1.ห้องนอน ใช้เป็นที่พักผ่อน 2.ห้องครัว ใช้เป็นที่ประกอบอาหาร 3.ห้องน้ำ ใช้เป็นที่อาบน้ำ 4.ห้องส้วม ใช้เป็นที่ขับถ่าย นิยมสร้างรวมกับห้องน้ำ 5. มีบริเวณหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 3.การงานในบ้าน 3.1 งานส่วนตัว เป็นงานที่ต้องทำด้วยตัวเอง 3.1.1 งานด้านสุขภาพอนามัยของตนเอง 1.การทำความสะอาดร่างกาย เช่นการอาบน้ำ 2.การทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว ไม่นำไปปะปนกับผู้อื่น เช่น ชุดชั้นใน ถุงเท้า 3.การรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารแก่ร่างกาย เลือกรับประทานอาหารที่สุขใหม่ ดื่มน้ำให้เพียงพอ 4.การออกกำลังกาย ต้องออกกำลังให้เหมาะสมกับวัยและสุขภาพของตน 3.1.2งานด้านการศึกษา ต้องจัดเวลา ทำการบ้าน ทบทวนบทเรียน เตรียมบทเรียนในวันต่อๆไป 3.1.3 งานด้านความประพฤติ เป็นงานที่ทำเพื่อแสดงน้ำใจ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 3.2 งานส่วนรวม 3.2.1 งานครัว เราอาจจะเป็นผู้ประกอบอาหารหรือช่วยจัดเตรียมก้ได้ เช่น ช่วยจัดโต๊ะอาหาร 3.2.2 งานซักรีดเสื้อผ้าและทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม ที่เป็นชุดนอกหรือเครื่องนอน อาจซักร่วมกันเป็นการช่วยกันประหยัด ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันจนเกิดความสามัคคี 3.2.3 งานทำควาสะอาดตกแต่งบ้านเรืองและบริเวณบ้าน ควรช่วยกันรักษาความสะอาด 3.2.4 งานทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน อาจมีการมอบหมายตามความสามรถ 3.2.5 การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือญาติผู้ใหญ่ เด็กๆสามารถช่วยพ่อแม่ดูแลได้เป็นการแบ่งเบาทำให้ผู้สูงอายุไม่เหงา 3.2.6งานบริการอื่นๆ 1.ดูแลน้องและหลาน เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ 2.ดูแลสมาชิกผู้เจ็บป่วยในครอบครัว เช่น ช่วยดูแลให้รับประทานอาหารและยาตามแพทย์กำหนด 3.ทำหน้าที่แทนสมาชิกอื่นที่มีภารกิจ เราควรแสดงน้ำใจในการทำหน้าที่นั้นๆแทน 4.การจัดการงานบ้าน 4.1ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานและเวลา 4.1.1 วิเคราะห์งานที่ต้องทำว่ามีอะไรบ้าง 4.1.2 ศึกาความสามารถของสมาชิก ความถนัด เพื่อให้ได้ทำงานตามความถนัด 4.1.3 ศึกษาเวลาในการทำงานของสมาชิกว่าจะช่วยงานในเวลาใดเพราะจะได้มอบงานได้ตามเวลา 4.2 วางแผนการทำงาน ให้เป็นไปตามความสามรถ ความถนัด เป็นตาราง 4.3 ลงมือปฏิบัติตามแผน ต้องปฏิบัติให้สำเร็จ 4.4 การประเมิณพัฒนาและปรับปรุงงาน ควรช่วยกันตรวจสอบการ่ำงาน เมื่อเห็นว่าไม่เป็นที่พอใจ ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
เข้าชม : 17560 ครั้ง
ที่มา : ธัญจิรา
เรียนรู้ความต่างหญิง-ชาย ลดความขัดแย้งชีวิตคู่
เรียนรู้ความต่างหญิง-ชาย ลดความขัดแย้งชีวิตคู่ เรียนรู้ความต่างหญิง-ชาย ลดความขัดแย้งชีวิตคู่
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 5989 ครั้ง
dot
ความเข้าใจ ความมีสติ ความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง การให้อภัย การเห็นอกเห็นใจ ฯลฯ....ล้วนเป็นผลลัพธ์ยิ่งใหญ่จากการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเหนืออารมณ์ตามธรรมชาติ
อ่านต่อ
เช็คสุขภาพผู้หญิง 3 วัย ระบบไหนต้องรีบดูแล
เช็คสุขภาพผู้หญิง 3 วัย ระบบไหนต้องรีบดูแล เช็คสุขภาพผู้หญิง 3 วัย ระบบไหนต้องรีบดูแล
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 5701 ครั้ง
dot
ฉบับนี้เอาใจสุขภาพคุณผู้หญิง (ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ดูแลสุขภาพคุณผู้ชาย) ด้วยการนำเสนอหลากปัญหาและทางแก้ของระบบต่างๆในผู้หญิง โดยเน้นไปที่6 ระบบใหญ่ได้แก่
อ่านต่อ
แม่ยุคใหม่ต้องทีฟ (-tive) เป็น
แม่ยุคใหม่ต้องทีฟ (-tive) เป็น แม่ยุคใหม่ต้องทีฟ (-tive) เป็น
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 5733 ครั้ง
dot
ในบริบทของโลกยุคใหม่ สิ่งต่างๆ ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว หากมองย้อนกลับไปสัก 10 ปี วิถีชีวิต การเคลื่อนไหว หรือการรับรู้เรื่องราวต่างๆ เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
อ่านต่อ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 4611 ครั้ง
dot
หลายปีก่อนผมเคยช่วยงานเป็นที่ปรึกษาของ Family Club แห่งหนึ่งแถวถนนโชคชัย 4 ซอย 75 เมื่อเวลาที่เราเดินเข้าไปแล้ว จะเห็นว่าทางซ้ายมือมีอนุสาวรีย์รูปร่างแปลกๆ
อ่านต่อ
วิธีการดูแลบ้านในช่วงหน้าฝน
วิธีการดูแลบ้านในช่วงหน้าฝน วิธีการดูแลบ้านในช่วงหน้าฝน
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 4932 ครั้ง
dot
การดูแลบ้านในช่วงหน้าฝน ซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออกอยู่ตลอดเวลา ยิ่งถ้าบ้านของคุณมีรอยรั่ว หรือน้ำฝนสามารถซึมผ่านเข้ามาได้ง่าย ปัญหาของบ้านจึงอาจกวนใจคุณทุกครั้งที่ฝนตก
อ่านต่อ
วิธีสร้างความสุขให้ตัวเองเวลาอยู่บ้าน
วิธีสร้างความสุขให้ตัวเองเวลาอยู่บ้าน วิธีสร้างความสุขให้ตัวเองเวลาอยู่บ้าน
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 7444 ครั้ง
dot
เคย ได้ยินกันใช่ไหมว่า หัวใจกับร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้าใจของเรารู้สึกดี ร่างกายก็พลอยแข็งแรงไปด้วย แต่ถ้าใจรู้สึกแย่ขึ้นมาเมื่อไหร่ ร่างกายอาจจะพลอยอ่อนล้าทรุดโทรมตามกันไป...
อ่านต่อ
วิธีกำจัดกลิ่นเหม็นอับ ที่อยู่ภายในบ้าน
วิธีกำจัดกลิ่นเหม็นอับ ที่อยู่ภายในบ้าน วิธีกำจัดกลิ่นเหม็นอับ ที่อยู่ภายในบ้าน
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 4372 ครั้ง
dot
เป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆ ถ้าบ้านของคุณต้องมีกลิ่นอับที่สะสมกันอยู่มากมาย ท้ายที่สุดอาจทำร้ายตัวคุณและลูกๆ ของคุณคนในบ้านให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นการกำจัดกลิ่นเหม็นอับภายในบ้านจะช่วยให้ครอบครัวนั้นมีความสุขและปลอดภัย
อ่านต่อ
10 เคล็ดลับทำให้ชีวิตมีสุขเวลาอยู่บ้าน...
10 เคล็ดลับทำให้ชีวิตมีสุขเวลาอยู่บ้าน... 10 เคล็ดลับทำให้ชีวิตมีสุขเวลาอยู่บ้าน...
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 8554 ครั้ง
dot
เคล็ดลับง่ายๆ ที่ทำให้ชีวิตวันว่าง เวลาอยู่บ้านมีความสุข เพียงแค่หาเวลาทำจิตใจให้สบาย ทำกิจกรรม หากมองอีกที จะเห็นว่าแท้จริงแล้วเวลาที่เราอยู่บ้าน เป็นเวลาที่คนเรามีความสุข หากใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์...
อ่านต่อ
พ่อแม่เครียด...สาเหตุทำลูกป่วยจริงหรือ?!?
พ่อแม่เครียด...สาเหตุทำลูกป่วยจริงหรือ?!? พ่อแม่เครียด...สาเหตุทำลูกป่วยจริงหรือ?!?
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 4886 ครั้ง
dot
ยังเกาะกระแสผลสะท้อนจากเรื่องเซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron) ที่ตามทฤษฎีระบุว่าเด็กจะเกิดพฤติกรรมซึมซับจากบุคคลรอบข้าง
อ่านต่อ
อันตราแฝงตัวที่อยู่ในบ้าน
อันตราแฝงตัวที่อยู่ในบ้าน อันตราแฝงตัวที่อยู่ในบ้าน
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 3334 ครั้ง
dot
อันตรายที่อยู่ในบ้านนั้นทุกคนอาจคาดไม่ถึงและมองข้ามอันตรายเหล่านั้นไป แต่เชื่อเถอะค่ะว่าอันตรายที่เรากำลังจะถูกนี้ถ้าคุณไม่ใส่ใจอาจทำให้คนในครอบครัวได้รับอันตรายไปด้วย
อ่านต่อ
ชีวิตในบ้าน...เริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัว
ชีวิตในบ้าน...เริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ชีวิตในบ้าน...เริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัว
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 17561 ครั้ง
dot
บ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญของมนุษย์ ถ้าสมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านอย่างสงบสุขมีความเข้าใจกันรวมทั้งมีความรักความเมตตา ช่วยกันทำงานบ้าน ถ้อยทีถ้อยอาศัยบ้านก็จะน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ...
อ่านต่อ
ปฏิทินความรัก...สร้างสุขในบ้าน
ปฏิทินความรัก...สร้างสุขในบ้าน ปฏิทินความรัก...สร้างสุขในบ้าน
หัวข้อ : ชีวิตในบ้าน
เข้าชม : 7880 ครั้ง
dot
ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใกล้ตัวที่สุดของมนุษย์ และเป็นหน่วยแรกของสังคมในการสร้างคน ปัญหาครอบครัวจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนควรตระหนักและช่วยกันหาแนว ทางแก้ไข...
อ่านต่อ
บทความใหม่
รีวิวล่าสุด
ยอดนิยม
โปรโมชั่น
Breast Cancer Awareness 2013 Breast Cancer Awareness 2013
หัวข้อ : ข่าวสุขภาพ รวมเหตุการณ์น่าสนใจ
เข้าชม : 3070 ครั้ง
เครื่องสำอางคลีนิกข์ หนึ่งในแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการร...
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus
หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เข้าชม : 11169 ครั้ง
วันนี้ขอมาโชว์รีวิวในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ประจำบ้านของคุณผู้หญิงสมัยใหม่กันสักหน่อยแบบว่าแม่บ้า...
ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ
หัวข้อ : อาหารสุขภาพ
เข้าชม : 5046 ครั้ง
ขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย ลดระดับน้ำตาล และไขมันในเส้นเลือด ด้วยชาขาวผสมสมุนไพร เหมาะสำหรับผู...
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิก
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
facebook twitter