ความจำไม่ดี สมาธิจะดีได้มั้ย!!

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลพิษ ทั้งโลหะหนัก ปรอท ตะกั่ว สารหนู  มักปนเปื้อนมากับดิน  น้ำ อากาศ อาหาร  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติหรือความเสื่อมทางระบบประสาทและสมอง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนนั่นเอง ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทและสมอง โรคออทิสติกในเด็ก และโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ  ตลอดจนอาการสมองล้า ขาดสมาธิ ความจำไม่ดี ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะอาการที่ส่งผลเสียตามมามากมายทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิต  การทำงาน และการเรียน  และเพื่อที่จะช่วยให้สมองมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น สมองจึงควรที่จะได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์มาช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงเช่นเดียวกับส่วนต่างๆของร่างกาย

“พรมมิ” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bacopa monnieri เป็นสมุนไพรที่เป็นทั้งอาหารและยา ในทางการแพทย์อายุรเวทได้มีการนำพืชสมุนไพรพรมมิมาใช้ในการรักษาอาการผิดปกติทางระบบประสาทและสมอง  สมุนไพรพรมมิเป็นผักพื้นบ้านคล้ายผักเบี้ย พบได้ทั่วไป  ขึ้นตามดินที่ชุ่มชื้นหรือมีน้ำขัง มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปแต่ละท้องถิ่น เช่น นมมิพรมลี ผักมิ ผักหมี่ พรมมิ เป็นต้น

มีการศึกษามากมาย พบว่าสมุนไพรพรมมิมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสมองในด้านความจำ โดยพบว่าสารกลุ่ม Saponins ที่ชื่อว่า bacosides เป็นสาระสำคัญในการออกฤทธิ์ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และการจดจำได้เป็นอย่างดี เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้พบว่าสารดังกล่าวไม่มีผลค้างเคียงใดๆต่อร่างกาย ปลอดภัยสูง

นอกจากนี้ ยังพบว่าการรับประทานสารสกัดพรมมิ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ซึ่งส่งเสริมความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มสมาธิและการจดจ่อ และเพิ่มระดับสติปัญญา สรุปผลการวิจัยพบว่า การรับประทานสารสกัดพรมมิมีผลให้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สมองสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น และคลื่นไฟฟ้าทำงานได้ปกติมากขึ้น

งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็นว่าสมุนไพรพรมมิ มีประโยชน์ในเรื่องของระบบประสาทและสมอง ความสามารถในการจดจำ การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เพียงแค่เรารับประทานสมุนไพรพรมมิ ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วิตามินอาหารเสริมที่มีสารสกัดจากสมุนไพรพรมมิมากมาย เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน