dglmopstuy19

แพทย์เตือนสุราเป็นสารเสพติด ดื่มมากอาจสมองเสื่อมและเกิดโทษต่างๆ ตามมา
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สุราเป็นสารเสพติดที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป
ถึงแม้ว่าหลายหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ถึงโทษพิษภัยของสุราและรณรงค์ ไม่ให้ประชาชนดื่มสุรา เนื่องจากสุราเป็นสารเสพติดที่ทำลายสมองและร่างกายของผู้ที่ดื่มในระยะยาว ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคตับแข็ง ตับอักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคจิตจากการติดสุรา ชักจากการเสพติดสุรา โรคเพ้อคลั่ง โรคเลือดออกในกระเพาะอาหาร

727076-topic-ix-2
จากสถิติของสถาบันธัญญารักษ์ ปี 2556 พบว่า มีผู้ป่วยเสพติดสุราที่เข้าบำบัดรักษา จำนวน 1,388 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 89.05 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 10.95 การดูแลผู้ป่วยที่ติดสุราจำเป็นต้องมีองค์ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค อาการแสดงในผู้ป่วย ที่ขาดสุราและผู้ป่วยที่ได้รับสุราเกินขนาด รวมทั้งอาการแทรกซ้อน ที่พบบ่อยในผู้ป่วย เสพติดสุรา คือ อาการสมองเสื่อม ความคิด ความจำ การตัดสินใจช้ากว่าปกติ ซึ่งอาการ แทรกซ้อนเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพค่อนข้างนาน คือ การฟื้นสมรรถนะทางสมองในผู้ป่วยเสพติดสุรา การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุรา เภสัชวิทยาของสุราและการออกฤทธิ์ของสุราต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การฟื้นกระบวนการคิด และการดำเนินกิจกรรมกลุ่มบำบัดสำหรับผู้ป่วยเสพติดสุรา ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้

ทางทฤษฎีร่วมกับทักษะและประสบการณ์จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งต้องมีการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด ผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถดูแลตนเอง ได้อย่างต่อเนื่อง
โดย pavinee thepkhamram
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า