BodyConscious จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ

“How to Live Healthily in an Unhealthy World”

        BodyConscious at Y Wellness ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมแห่งแรกของเอเชีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ How to Live Healthily in an Unhealthy World” เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัยในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นเต็มไปด้วยมลพิษ ทำให้การตระหนักถึงสารพิษและโลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย รวมถึงการหลีกเลี่ยงและการกำจัดสารพิษเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิต

        งานอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ BodyConcious at Y Wellness โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) ของทีมผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ดร. ยินชู เหลียว ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิก พร้อมด้วยแพทย์ธรรมชาติบำบัด และนักโภชนาการของ BodyConscious โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเนื้อหาการบรรยายครอบคลุมถึงการที่สารพิษและโลหะหนักส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเราจะหลีกเลี่ยงการรับสารเหล่านี้เข้าร่างกายมากเกินไปได้อย่างไร รวมทั้งการขับสารพิษออกจากร่างกาย การรู้ทันโรคที่เกิดจากการรับสารพิษมากเกินไป  และการรักษาสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติ

        ดร. ยินชู เหลียว สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมวิชาแพทย์จากสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในแพทย์ธรรมชาติบำบัดที่มีประสบการณ์ความชำนาญและได้ใช้ความรู้วิชาแพทย์ธรรมชาติบำบัดผสมผสานในศาสตร์การแพทย์แขนงต่างๆ อาทิ การตรวจหาความสมดุลของร่างกาย (Biofeedback) การแพทย์ในรูปแบบพลังงาน (Energy Medicine) การลดความตึงเครียด (Mindfulness Based Stress Reduction) ตลอดจนเคยทำงานที่คลินิกสุขภาพ สถานให้บริการทางด้านธรรมชาติบำบัด และ   รีสอร์ทที่ดูแลด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียง