โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

    มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” จัด “คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ”  ระดมทุนผ่านการรับบริจาค เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

    นายแพทย์มณเทียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เผยว่า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี  เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พศ. 2500 ถึงปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A มีเตียงจดทะเบียน 515 เตียง เปิดให้บริการจริง 606 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ด้านทารกแรกคลอด ด้านมะเร็ง ด้านจักษุ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ด้านสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่างเพดานโหว่ และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น

    ด้วยความจำเป็นในด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวก ลดความแออัด และความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งรองรับการขยายตัวของประชากรในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง การจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งจำเป็น

    “โอกาสนี้ โรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” ที่มีความตั้งใจดีเข้าช่วยจัดหาทุนในเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลฯ  ด้วยการจัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ” โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 22.30 – 00.30 น.” นายแพทย์มณเทียร กล่าว

    สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 020-279250-0 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูลนิธิฯ โทรศัพท์ 0-2628-9729 หรือโรงพยาบาลพระนั่งกล้า โทรศัพท์ 0-2528-4567 ต่อ 10835

 

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

    พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุลาไลย เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พศ. 2330 ณ พระราชวังเดิม ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และได้ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ ตั้งแต่วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พศ. 2367

    พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์ อาทิ ทรงวางรากฐานทางเศรษฐกิจและระบบภาษีอากรของประเทศ ทรงแต่งสำเภาไปค้าขายกับต่างชาติสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทรงริเริ่มการออม ซึ่งเป็นต้นแบบการคลังของชาติ และเป็นที่มาของ “เงินถุงแดง” ซึ่งช่วยไถ่อิสรภาพให้ไทยจากเหตุการณ์ รศ.112 (พศ. 2436) ทรงสร้างและทำนุบำรุงอารามพระพุทธศาสนา ทรงคิดและรวบรวมตำราการแพทย์แผนไทยแขนงต่างๆ จารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกความทรงจำโลก” นอกจากนี้ ยังทรงสนับสนุนการคมนาคมขนส่งทางน้ำ โปรดให้ขุดคลองสร้างป้อมปราการป้องกันข้าศึก ฯลฯ

    พระราชกรณียกิจเหล่านี้ ทำให้พระองค์ทรงได้รับการขนานพระนามและถวายพระนามว่า “เจ้าสัว” “พระบิดาแห่งการค้าไทย” “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”และ “พระบิดาแห่งนาวิกโยธิน”

รายละเอียดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

    โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดบริการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2500 มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 งาน 2.6 ตารางวา ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4 และโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A มีเตียงจดทะเบียน 515 เตียง เปิดให้บริการจริง 606 เตียง พร้อมพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกคลอด ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ศูนย์เชี่ยวชาญด้านจักษุ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

รายละเอียดมูลนิธิฯ

    มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อ พศ. 2536 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รายได้มาจากการบริจาค เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม เผยแพร่พระเกียรติคุณของล้นเกล้า รัชกาลที่ 3 ทำนุบำรุงโบราณสถาน พระบรมราชานุสาวรีย์ อารามพระพุทธศาสนา ที่ทรงสร้าง พร้อมให้ทุนค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ เหตุการณ์และความรู้ต่างๆ ในรัชสมัย รวมถึงให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

ประธานมูลนิธิฯ คนปัจจุบัน: พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์

สถานที่ทำการ อาคารร้านหนังสือกรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-9729 โทรสาร 0-2628-9728 อี-เมล Kingrama3@yahoo.com

ช่องทางรับบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” เลขที่บัญชี 020-279250-0

 

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้3 ท่าปั้นก้นง่ายๆทำที่บ้านได้
บทความถัดไป3 ท่าสร้าง 6 Packง่ายๆทำที่บ้านได้
Admin
ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมว่ายทวนน้ำเสมอ ปลาที่ลอยตามน้ำ ก็มีแต่ปลาตาย มนุษย์ต้องต่อสู้กับอุปสรรค เหมือปลาว่ายทวนน้ำ ผู้ที่ปล่อยชะตาไปตามเหตุการณ์ ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว